หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
วิสัยทัศน์ อบต.ปากโทก

“ ประชาชนอยู่ดีมีความสุข
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ”
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ทั่วถึง ครอบคลุม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของประชาชนในด้านการจัดการตนเอง
    ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหา และป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ และกิจกรรมทางการแพทย์ และกิจกรรมด้านสาธารณสุข
    ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา นันทนาการ
    ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ / กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริม สนับสนุน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิต
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
  เสริมสร้างทักษะ สำรวจและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัย รวมทั้งการจัดการการศึกษาทุกช่วงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยต่อการเรียนรู้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ
    ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา การทำนุบำรุงศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
    ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
  ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์
    ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างจิตสำนึกและกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    จัดระบบบำบัดน้ำ เสียรวม กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล รวมทั้งหมอกควัน เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
    จัดระบบป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและรายได้
กลยุทธ์
  ส่งเสริม สนับสนุน การอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหา ความยากจนการว่างงาน และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน
    ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
    ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตผล ทางการเกษตรทุกประเภท บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตร
    ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตผลทางเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐาน
  ประสานการพัฒนาระบบโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารต่างๆ ให้เชื่อมโยง ครอบคลุมและทั่วถึง
  จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถการทำงานของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
    จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน สนามกีฬา และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ
    ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
    ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-727-1288
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร : 055-335-524 โทรสาร : 055-335-524 ต่อ 203
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
จำนวนผู้เข้าชม 550,283 เริ่มนับ 20 พ.ย. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10