ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 24,491 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สาธารณสุข
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก 1 แห่ง
- อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
เปลี่ยนภาษา