เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สาธารณสุข

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก 1 แห่ง
- อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %0.01s. 0.50MB