ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 24,497 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

มีถนนสายหลัก 5 สาย

- ถนนลาดยาง พล.1086 พิษณุโลก – แควน้อย
- ถนนลาดยาง พล.2036 บ้านแสงดาว – คุ้งหม้อ ยาว 4.542 กม.
- ถนนลาดยาง พล.2090 บ้านคุ้งหม้อ – เต็งหนาม ยาว 2.850 กม.


โทรศัพท์
- มีโทรศัพท์ใช้จำนวน 7 หมู่บ้าน


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน (หมู่ 4) 1 แห่ง
- สถานีเฝ้าฟังวิทยุ (หมู่ 7) 1 แห่ง
- หอกระจายข่าว 7 แห่ง


ไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้จำนวน 7 หมู่บ้านการประปา
- บ่อน้ำตื้น 66 แห่ง
- บ่อโยก 34 แห่ง
- ประปา 11 แห่ง
- คลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง
เปลี่ยนภาษา