เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

มีถนนสายหลัก 5 สาย

- ถนนลาดยาง พล.1086 พิษณุโลก – แควน้อย
- ถนนลาดยาง พล.2036 บ้านแสงดาว – คุ้งหม้อ ยาว 4.542 กม.
- ถนนลาดยาง พล.2090 บ้านคุ้งหม้อ – เต็งหนาม ยาว 2.850 กม.


โทรศัพท์
- มีโทรศัพท์ใช้จำนวน 7 หมู่บ้าน


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน (หมู่ 4) 1 แห่ง
- สถานีเฝ้าฟังวิทยุ (หมู่ 7) 1 แห่ง
- หอกระจายข่าว 7 แห่ง0.02s. 0.50MB