ออนไลน์ 188 คน

เยี่ยมชม 24,465 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ปากโทก มาจากคำว่า ปากอุทก แปลว่าปากน้ำเพราะมีแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อยไหลมาบรรจบรวมกัน เมื่อก่อนตำบลปากโทกมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลพลายชุมพล และตำบลจอมทองเป็นบางส่วน ปัจจุบันใช้แม่น้ำน่านเป็นเขตแบ่งพื้นที่ตำบล บ้านปากโทกปัจจุบันนี้เป็นหมู่ 4 เขตตำบลจอมทอง ตำบลปากโทก ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นและมีส่วนหนึ่งอพยพมาจากประเทศลาว

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลปากโทก เป็นตำบลหนึ่งใน 19 ตำบลของอำเภอเมืองพิษณุโลก มีระยะห่างจากที่ว่าการ อำเภอเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 1086 พิษณุโลก - แควน้อย และมีทางรถไฟสายเหนือผ่าน มีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำน่านไหลมาจากอำเภอพรหมพิราม และแม่น้ำแควน้อย ไหลมาจากตำบลมะขามสูงผ่านหมู่ที่ 1 มาบรรจบกันที่หมู่ที่ 3 แล้วไหลผ่านหมู่ที่ 4 ,5 ,6 สภาพพื้นที่ตำบลปากโทกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ลาดเทจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด 13,305 ไร่
ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ประมาณ 10 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลมะขามสูง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหัวรอ
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหัวรอ
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลจอมทอง

ลักษณะภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ด้านตะวันออกของแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลาดเทจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนบางส่วนเล็กน้อย


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านไผ่ค่อม347 362 709 267
2บ้านตูม361 393 754 310
3บ้านไผ่ค่อม281 334 615 266
4บ้านแสงดาว322 415 737 297
5บ้านแสงดาว180 227 407 180
6บ้านแสงดาว324 395 719 320
7บ้านคุ้งหม้อ435 489 924 380
ตำบลปากโทก2,250 2,615 4,865 2,020

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

เปลี่ยนภาษา