เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (กองการศึกษา)19
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกองช่าง110
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของรถกระเช้าไฟฟ้า กองช่าง111
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของรถกระเช้าไฟฟ้า116
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองช่าง19
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกองช่าง19
สถิติผู้มาใช้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากโทก114
คู่มือการให้บริการ (กองการศึกษา)111
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ งานป้องกันฯ110
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานป้องกันฯ111
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย111
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย19
คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ111
คู่มือประชาชน(กองช่าง)111
คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย114
คู่มือบริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย122
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง114
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและกระบวนการเบิกจ่ายเงิน114
คู่มือปฎิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์120
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563120

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB