เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ปี 256212
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร17
คู่มือปฎิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์126
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร110
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง153
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔565

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB