เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน19
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน19
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง112
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่าง110
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองช่าง18
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ116
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กองการศึกษา)111
ข้อมูงเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (กองการศึกษา)112
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กองการศึกษา)110
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กองการศึกษาฯ18
การดำเนินการเพื่อจัดการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.256319
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563113
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก110
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานป้องกันฯ111
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น งานป้องกันฯ111
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี งานป้องกันฯ112
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันฯ19
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย111
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต111
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต118

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB