เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน128
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน129
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง132
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่าง128
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองช่าง121
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ131
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กองการศึกษา)124
ข้อมูงเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (กองการศึกษา)126
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กองการศึกษา)123
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กองการศึกษาฯ121
การดำเนินการเพื่อจัดการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563123
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563127
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก128
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานป้องกันฯ129
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น งานป้องกันฯ124
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี งานป้องกันฯ126
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันฯ129
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย128
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต129
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB