เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน142
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน145
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่าง150
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่าง142
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองช่าง136
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ144
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กองการศึกษา)135
ข้อมูงเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (กองการศึกษา)139
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กองการศึกษา)137
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กองการศึกษาฯ136
การดำเนินการเพื่อจัดการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563137
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก ปี พ.ศ.2563140
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของงานป้องกันฯ อบต.ปากโทก145
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม งานป้องกันฯ141
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น งานป้องกันฯ137
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี งานป้องกันฯ140
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันฯ142
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย147
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต140
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต145

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB