ออนไลน์ 232 คน

เยี่ยมชม 24,551 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางอัจฉรา ปานพ่วง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกสำนักปลัด

 • นางเจริญ มั่นแดง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายมนูญ เนียมเปี่ยม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายพรเทพ ชุ่มกลัด

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวสกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายชัยณรงค์ ปัญหาราช

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางวรัชญา อินทรา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวอิสริยะ พวงจินดา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจีรวุฒน์ เหล็กจั่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุทธิรุจน์ ชัยวลีศรีเกษม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • - ตำแหน่งว่าง -

  คนงานทั่วไป

 • นายณรงค์ อ่ำบางกระทุ่ม

  นักการ

 • นายฐาปนัท แย้มทัศน์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายวชิราวุฒิ คชนิล

  พนักงานดับเพลิง

 • นางสาวสุภาพร ฉลาดคิด

  จ้างเหมา (งานพัฒนาชุมชน)

 • นางณภาภัช แป้นโพธิ์กลาง

  จ้างเหมา (งานกู้ชีพกู้ภัย)

 • นายชวิก มาลาศรี

  จ้างเหมา (งานกู้ชีพกู้ภัย)

 • นางอำพร รอดผิว

  จ้างเหมา (งานกู้ชีพกู้ภัย)

 • นายสุรินทร์ อ๊อดเอก

  จ้างเหมา (งานดับเพลิง)

 • นายประจักษ์ เอี่ยมประเสริฐ

  จ้างเหมา (งานดับเพลิง)

 • นายธีร์ธวัช หมีนิ่ม

  จ้างเหมา (งานดับเพลิง)

 • นายสมศักดิ์ พนัติ

  จ้างเหมา (งานดับเพลิง)

 • นายธนกร ศิริลักษณ์

  จ้างเหมา (งานดับเพลิง)

 • นายกำธร ชื่นสนธิ

  จ้างเหมา (งานตัดหญ้า)

 • นางสาวณิชกมล ฉายศรี

  จ้างเหมา (งานบันทึกข้อมูล)

 • นางสาวจุฑาทิพย์ หมอนทอง

  จ้างเหมา (งานแม่บ้าน)

กองคลัง

 • นางสาววาสนา กมลรัตน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวปนัดดา กอนแก้ว

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางไกล้รุ่ง มงคล

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางฐิรายุ มณีศรี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางคนึงนิจ ช้างรบ

  นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

 • นางสาวปริยฉัตร โหระเวช

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาววรรณพร งามเลิศ

  จ้างเหมา (งานพัสดุ)

 • นางสาวอุ่นเรือน ส้มจีน

  จ้างเหมา (งานการเงินและบัญชี)

กองช่าง

 • นางสาวธัญญา สนั่นนาม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายดุษฎี เงินมีศรี

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายจีระศักดิ์ นกเถื่อน

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

 • นายคฑาวุฒิ แก้วแจ้ง

  ช่างเครื่องสูบน้ำ

 • นายพรเฉลิม นกเถื่อน

  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวมินตรา ศรีวรรณรัตน์

  จ้างเหมา (งานธุรการกองช่าง)

 • นายกัมพล ทองศรี

  จ้างเหมา (งานประปา)

กองการศึกษาฯ

 • นางอภิรดี สอนจันทร์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางพัชราภา โตสำลี

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาววัชรี พึ่งพิณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • ว่าที่ ร.ต.อัจฉราวรรณ ทองศรี

  จ้างเหมา (งานผู้ดูแลเด็ก)

 • นางวงเดือน แก้วกร

  จ้างเหมา (งานแม่บ้าน)

 • นางสาวชลธิชา ดีพราหมณ์

  จ้างเหมา (งานบันทึกข้อมูล)เปลี่ยนภาษา