เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นางอัจฉรา ปานพ่วง

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

    ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

  • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

  • รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก0.02s. 0.50MB