เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายชินนะ คชนิล

    นายกอบต.ปากโทก

  • นางสาวดาหวัน กลิ่นเกษม

    รองนายกอบต.ปากโทก

  • นายประเสริฐ ม่วงขำ

    รองนายกอบต.ปากโทก0.02s. 0.50MB