ออนไลน์ 405 คน

เยี่ยมชม 24,526 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายจรัญ แก้วทุม

  ประธานสภาอบต.ปากโทก

 • นางสุภาพร เหล็กสุวรรณ

  รองประธานสภาอบต.ปากโทกสมาชิกสภา

 • นายนิเวศ ทองล้ำเลิศ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางเกตุวิกา ทองเชื้อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายบุญเลิศ คุ้มพริ้ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • - ตำแหน่งว่าง -

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสาวบุญมา คำแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสุรินทร์ เพ็งสฤษดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายสมยศ ฉิมสา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางทองอยู่ ยงสวาสดิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสุนันท์ พึ่งพิณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • - ตำแหน่งว่าง -

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายอำนวย ลอยเวหา

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางลำดวน เนียมประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7เปลี่ยนภาษา