ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 24,583 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ประชาชนอยู่ดีมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ”พันธกิจ

“พัฒนาและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย”ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทั่วถึง ครอบคลุม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในด้านการจัดการตนเอง
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหา และป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ และกิจกรรมทางการแพทย์ และกิจกรรมด้านสาธารณสุข
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาพ กีฬา นันทนาการ
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้

2.1 เสริมสร้างทักษะ สำรวจและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัย รวมทั้งการจัดการการศึกษาทุกช่วงวัย ทุกระดับ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย ต่อการเรียนรู้แก่สถานศึกษาอย่างเพียงพอ
2.5 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา การทำนุบำรุงศาสนา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
2.6 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน
3.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างจิตสำนึกและกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.4 จัดระบบบำบัดน้ำเสียรวม กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งหมอกควัน เพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
3.5 จัดระบบป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และภัยพิบัติต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและรายได้
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหา ความยากจน การว่างงาน และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตผล ทางการเกษตรทุกประเภท บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.5 จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตร
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตผลทางเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้

5.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐาน
5.2 ประสานการพัฒนาระบบโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารต่างๆ ให้เชื่อมโยง ครอบคลุมและทั่วถึง
5.3 จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้

6.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถการทำงานของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
6.3 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนาอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน สนามกีฬา และสถานที่อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ
6.4 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.5 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
เปลี่ยนภาษา