เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น411 ส.ค. 63
ชมรมคนพิการ ตำบลปากโทก ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 กิจกรรมพรมแฟนซี410 ส.ค. 63
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และเงินเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวนเงิน 3,000 บาท77 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา154 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631731 ก.ค. 63
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 57 เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1923 ก.ค. 63
ดับไฟไหม้ป่าหญ้า1120 ก.ค. 63
ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง2213 ก.ค. 63
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 25632010 ก.ค. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน139 ก.ค. 63
ศพด.อบต.ปากโทก เตรียมการความพร้อมตามมาตรการช่วงโควิดก่อนเปิดภาคเรียน 1/25632824 มิ.ย. 63
จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.อบต.ปากโทกและมอบให้ผู้ปกครองนำกลับไปให้เด็กรับประทานในช่วงการปิด ศพด. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรคโควิค 191824 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ 256330523 มิ.ย. 63
อบต.ปากโทก ได้จัดทำโครงการ "การตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ และปลอกหมอนผ้า cotton canvas ด้นมือ"3223 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย3022 มิ.ย. 63
การประชุมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"(MOU) 2219 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลปากโทกรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ที่สำนักปลัด อบต.ปากโทก2717 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก มอบสารเคมีกำจัดยุงลายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก2917 มิ.ย. 63
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3 (งานป้องกันฯ อบต.ปากโทก)2716 มิ.ย. 63
ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงานป้องกันฯ2112 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB