เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การติดตามการระบายน้ำจากพื้นที่ตำบลหัวรอ และตำบลปากโทก ลงสู่คลองท้ายเท - คลองโคกช้าง ณ บริเวณถนนเส้นเลี่ยงเมือง เขตเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับผลกระทบจากพายุ "โมเบลา" 129 ต.ค. 63
ร้านเรืองทองการแว่น ออกให้บริการวัดสายตาและจำหน่ายแว่นให้กับประชาชนตำบลปากโทก229 ต.ค. 63
การสุ่มตรวจอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร -ประชาอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 1/2563528 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลปากโทก522 ต.ค. 63
การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก520 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564320 ต.ค. 63
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641020 ต.ค. 63
การตรวจสอบความพร้อมหัวจ่ายน้ำภัยแล้ง/หัวจ่ายน้ำดับเพลิง /ตรวจความพร้อมถังเคมรดับเพลิง/อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2563419 ต.ค. 63
การปะชุมว่า" ด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" กลุ่ม MOU ประจำเดือนตุลาคม 2563319 ต.ค. 63
งานป้องกันออกตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง/หัวจ่ายน้ำภัยแล้ง ความพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ถังเคมีดับเพลิง ตามจุดติดตั้ง ประจำเดือนกันยายน 25631016 ต.ค. 63
งานป้องกัฯ ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า เพื่อย้านเข้าทำการสำนักงานป้องกันฯแห่งใหม่616 ต.ค. 63
งานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุม"ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ประจำเดือน กันยายน 2563 ณ ทต.หัวรอ 616 ต.ค. 63
การให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเอง การปฏิบัติตน เมื่อมีภัยต่างเช่นการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้แก่ครู นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบต.ปากโทก416 ต.ค. 63
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง)416 ต.ค. 63
งานป้องกัฯ ออกทำการติตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย)แก่พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน516 ต.ค. 63
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน416 ต.ค. 63
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน416 ต.ค. 63
รับมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ของ อบต.ปากโทก จากคุณสุทิศ - คุณศิริพร ทองสนิทกาญจน์612 ต.ค. 63
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ประเมินการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563109 ต.ค. 63
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 256359 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB