เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น311 ส.ค. 63
ชมรมคนพิการ ตำบลปากโทก ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 กิจกรรมพรมแฟนซี310 ส.ค. 63
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และเงินเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวนเงิน 3,000 บาท67 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา134 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631431 ก.ค. 63
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 57 เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก1823 ก.ค. 63
ดับไฟไหม้ป่าหญ้า1020 ก.ค. 63
ประชุมคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง2113 ก.ค. 63
อบต.ปากโทก ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 25631910 ก.ค. 63
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน119 ก.ค. 63
ศพด.อบต.ปากโทก เตรียมการความพร้อมตามมาตรการช่วงโควิดก่อนเปิดภาคเรียน 1/25632724 มิ.ย. 63
จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.อบต.ปากโทกและมอบให้ผู้ปกครองนำกลับไปให้เด็กรับประทานในช่วงการปิด ศพด. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรคโควิค 191724 มิ.ย. 63
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ 256329823 มิ.ย. 63
อบต.ปากโทก ได้จัดทำโครงการ "การตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ และปลอกหมอนผ้า cotton canvas ด้นมือ"2823 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย2822 มิ.ย. 63
การประชุมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"(MOU) 2119 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลปากโทกรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ที่สำนักปลัด อบต.ปากโทก2617 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก มอบสารเคมีกำจัดยุงลายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก2817 มิ.ย. 63
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 3 (งานป้องกันฯ อบต.ปากโทก)2616 มิ.ย. 63
ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติงานป้องกันฯ2012 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB