เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินกิจกรรม 5 ส. 722 ม.ค. 64
ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา421 ม.ค. 64
อบต.ปากโทก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวง (Blue-ringed octopus) และเตือนประชาชนให้สังเกตุก่อนที่จะซื้อบริโภค621 ม.ค. 64
การประชาสัมพันธ์แนะนำการดาวน์โหลดและการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"521 ม.ค. 64
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมกราคม 25641311 ม.ค. 64
อบต.ปากโทก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ205 ม.ค. 64
จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (วันปีใหม่ 2564)2429 ธ.ค. 63
วันคนพิการสากล ประจำปี 25632428 ธ.ค. 63
การประชุมคณะทำงานในการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 2424 ธ.ค. 63
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัวในชุมชน ระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "หลักสูตรเย็บกระเป๋าผ้า"2223 ธ.ค. 63
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด2418 ธ.ค. 63
การประชุมผู้พิการตำบลปากโทก ประจำเดือนธันวาคม 25632114 ธ.ค. 63
" รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่ "3614 ธ.ค. 63
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจชุมชนและจุดบริการประชาชนตำบลปากโทก เนื่องในวันหยุดระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 25632414 ธ.ค. 63
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2563 209 ธ.ค. 63
อบต.ปากโทก เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินความโปร่งใส ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563309 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563287 ธ.ค. 63
โครงการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"367 ธ.ค. 63
กิจกรรม "ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 74 263 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564641 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB