ออนไลน์ 190 คน

เยี่ยมชม 24,456 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลปากโทก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564

8 เมษายน 2564 9 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

 กศน.ตำบลปากโทก เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน. 

**ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2564**

เปิดรับสมัคร 3 ระดับดังนี้

1.ระดับประถมศึกษา

2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัคร

2.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป

3.สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตร ปชช.ตนเอง อย่างละ 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตร ปชช. บิดามารดา อย่างละ 1 ฉบับ

5.สำเนาหนังสือใบแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ

6.หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ-นามสกุล ,ทะเบียนสมรส อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

** สนใจสมัครได้ที่ กศน.ตำบลปากโทก โทร. 080-5102569 **

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
32.jpg232.57 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา