ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 24,462 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

17 มีนาคม 2564 15 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยรวบรวมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและระเบียบคระกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

https://www.pitloklocal.org/dnm_file/govdoc_stj/126942310_center.pdf

เปลี่ยนภาษา