ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 24,595 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

11 กุมภาพันธ์ 2564 28 ครั้ง สกาวรัตน์ สกุลธีรโชติ แชร์  

เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอันจะส่งผลต่อการยกระดับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเป็นไปตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 มกรมคม 2564 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.419.15 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา