เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เงินช่วยเหลือคนพิการ โควิค - 19 อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
สภาเด็กและเยาวชนตำบลยางโกลนอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ดำเนินการตรวจสอบระบบเสียงตามสายอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คนพิการอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนเมษายน 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนมีนาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจรถมืองสองอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองเป็ด (ตอน 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟานอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน (ตอน 3) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแกอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโควิด 19อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองค้า - สถานีสูบน้ำ (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านน้อยอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยข้างบ้านนางประกาย ทองดี หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปออบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยทางเข้าโรงหม่อนไหม หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปออบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
พิธีปล่อยขบวนรถถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมตลาดนัดวัดจันทร์ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำปี 2563 เดือนเมษายน 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งขอน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา - นาดง (เชื่อมต่อตำบลป่าแดง) หมู่ที่ 3 บ้านน้อยอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.50MB