เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ดำเนินกิจกรรม 5 ส. อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.ปากโทก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวง (Blue-ringed octopus) และเตือนประชาชนให้สังเกตุก่อนที่จะซื้อบริโภคอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชาสัมพันธ์แนะนำการดาวน์โหลดและการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านกกม่วงอบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกตงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563)อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
อบต.ปากโทก เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
จุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (วันปีใหม่ 2564)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วันคนพิการสากล ประจำปี 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชุมคณะทำงานในการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัวในชุมชน ระยะสั้น 10 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "หลักสูตรเย็บกระเป๋าผ้า"อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใสอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
การประชุมผู้พิการตำบลปากโทก ประจำเดือนธันวาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายบ้านนายกิตติศักดิ์ กิริยา หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อบ้านท่าสะแก หมู่ที่ 4อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายแยกโคกน้อย – โคกด่านเสือ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา หมู่ที่ 3 บ้านน้อย อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB