เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ปี 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและกระบวนการเบิกจ่ายเงินอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือปฎิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ข้อบัญญัติการควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปี 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปี 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB