เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ร่างเทศบัญญัติข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับแรก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนดำเนินงานประจำปี63อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.75MB