เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
พจนานุกรมสมรรถนะอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประกาศกำหนดตำแหน่งอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับ 1อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2562อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ที่ 399/2560 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ที่ 289/2561 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนดำเนินงานประจำปี63อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต กองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี กองช่างอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB