เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมคณะทำงานในการพิจรณาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการในการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย4516 ก.ค. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 2563298 เม.ย. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 25633312 ก.พ. 63
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประำปี 25622913 พ.ย. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประำปี 25622915 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562318 ส.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25623016 พ.ค. 62
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประำปี 25623015 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB