ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลปากโทก (เฉพาะเจาะจง)( 11/13/2018 3:48:20 PM )
       โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองส่งน้ำ หมู่ 2 (เฉพาะเจาะจง)( 11/8/2018 3:21:29 PM )
       ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแสงดาว หมู่ที่ 4( 10/31/2018 8:28:52 AM )
       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก (งานจัดเก็บรายได้)( 10/26/2018 10:06:54 AM )
       โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคารที่ทำการ อบต.ปากโทก (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 8/28/2018 3:43:24 PM )
       โครงการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561( 8/23/2018 3:21:29 PM )
       โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา) ปี 2561( 8/23/2018 10:33:35 AM )
       โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561( 8/22/2018 2:33:03 PM )
       โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี(แห่เทียนประจำพรรษา)ประจำปี 2561( 8/22/2018 9:32:34 AM )
       ปรับปรุงถนนซอยคลองส่งน้ำฝั่งตะวันออก หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 7/17/2018 2:36:08 PM )
       จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( 7/3/2018 7:36:20 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3 ดีสมบูรณ์ หมู่ที่ 6( 5/8/2018 2:34:57 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร้องสล่า (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5( 5/8/2018 2:32:36 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรังหรือหินคลุก สายเรียบคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4( 5/8/2018 2:31:27 PM )
       ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองนาตาล (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3( 5/8/2018 2:29:40 PM )


จำนวน : 250 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 17 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.