ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      อำนาจหน้าที่
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
 ผลการดำเนินการ  ประจำปี 2552  ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ผลการดำเนินการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

17

18

19

20

21

22

23

24

อุดหนุนคณะกรรมการ อสม.  ต.ปากโทก

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ

อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

อุดหนุนอาหารเสริมนม

อุดหนุนอาหารกลางวัน

ก่อสร้างถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน  หมู่ 6

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไผ่งาม หมู่ 7

ก่อสร้างถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน หมู่ 3

ก่อสร้างถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน หมู่ 5

ก่อสร้างถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน หมู่ 4

ก่อสร้างถนน คสล. ริมแม่น้ำน่าน หมู่ 1

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาไว หมู่ 2

การจัดเก็บข้อมูล ด้วย (Pocket  PC)

โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โครงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการจัดตั้งชมรมสุขตาสุขใจและจิตอาสา

โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ปากโทก

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาประจำปี 2551

โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์

โครงการรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อม

โครงการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาสังคม

การฝึกอบรมทบทวน อปพร. ในเขต ต.ปากโทก

     70,000

1,686,000

   228,000

     12,000

   220,440

   202,000

   584,000

   224,200

   501,800

   514,400

    514,500

    501,800

    501,500

     120,000

       22,890

       50,000

 

       10,500

       14,000

       29,000

       50,000

       25,000

       50,000

       50,000

       80,000

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ผลการดำเนินการ

25

26

 

27

28

29

 

30

31

32

33

34

 

35

36

37

38

39

40

41

42

 

43

อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน ต.ปากโทก

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1,2,3,7 ในการ

จัดประเพณีสงกรานต์

อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชน

อุดหนุนกลุ่มสภาสตรีแม่บ้านตำบลปากโทก

อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรประจำตำบลปากโทก

อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

อุดหนุนชมรมแข่งเรือยาวบ้านไผ่ค่อม

อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก

อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปบ้านไผ่ค่อม

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4,5,6 ในการ

จัดงานประเพณีสงกรานต์

อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 4

อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 2

ก่อสร้างรั้วประปาหมู่ 2  ขนาดเล็ก

ก่อสร้างรั้วประปาหมู่ 7  ขนาดเล็ก

ก่อสร้างรั้วประปาหมู่ 4  ขนาดใหญ่

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน (หนูน้อยบัณฑิต)

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

โครงการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความ

สามัคคี เฉลิมพระเกียรติฯ

     20,000

     22,000

 

     30,000

     15,000

     30,000

   501,800

   150,000

     30,000

    10,000

    30,000

     25,500

 

       53,211

       72,640

       51,000

       37,600

       46,700

       80,000

         3,350

       10,834

 

         4,200

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

    การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  (SWOT)
    จุดแข็ง  (Strength)
  -  ประชาชนให้ความสำคัญกับการปกครอง  โดยเข้าประชุมประชาคมหมู่บ้าน
  -  พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษ ตร ทำนา ทำไร่และทำสวน
  -  มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  เช่น  กลุ่มข้าวซ้อมมือ ฯลฯ
  -  การคมนาคมสะดวก
  -  มีการจัดตั้งกลุ่ม  อปพร. ในเขตตำบลทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  -  มีสถานที่ท่องเที่ยว  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม
    จุดอ่อน (Weakness)
  -  ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับจึงต้องออกไปหางานทำต่างจัง หวัด
  -  ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร   
  -  เกษตรกรยังขาดความรู้เรื่อง  การทำการเกษตรทฤษฏีใหม่
  -  การคมนาคมบางหมู่ยังมีสภาพเป็นถนนลูกรังเป็นผลให้เกิดความไม่สะ ดวกในการสัญจร
  -  ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  -  สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา  และการบริหารจัดการ
    โอกาส (Opportunity)
  -  มีพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและมีแรงงานในชุมชนพอต่ อการขยายตัว
  -  มีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังอำเภอต่าง ๆ   และจังหวัดต่างๆที่สะดวกและรวดเร็ว
  -  เป็นชุมชนที่จะมีการพัฒนายกระดับเป็นชุมชนเมือง 
  -  มีพื้นที่เหมาะที่จะเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นอู่ข้าวอ ู่น้ำให้กับชุมชน
  -  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก
  -  จังหวัดมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
  -  พัฒนาระบบการถือครองที่ดิน  สนับสนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
    ข้อจำกัด (Threat)
  -  มีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณบริหารงานของ อบต.
  -  ขาดบุคลากรเฉพาะด้านในการดำเนินงานบริหารงานด้านต่างๆ
  -  ขาดความใส่ใจ  ความเสียสละ  และความร่วมมือเพื่อส่วนรวม

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กค.-10at 13:55
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.