ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      อำนาจหน้าที่
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ] 
      

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ
   วัตถุประสงค์
   - มุ่งเน้นให้กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทุกครัวเรือนเข้า ใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารการจัดการในท้องถิ ่น เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ฯลฯ
   - มุ่งพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกป ระเภท
   - มีสวัสดิการต่างๆ ฯลฯ และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกหมู่บ้าน
   - มีป้อมยามตำรวจชุมชน
    เป้าหมาย
   - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการพนักงานอบต. ลูกจ้าง และทุกกลุ่มผู้นำชุมชนต่างๆ ภายในตำบล
   - ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทุกหมู่บ้านที่มีการขึ้นทะเบียนโดยผ่านประชาคมหมู่ บ้านแล้ว
   - เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกครัวเรือน ในเขตตำบล
    แนวทางการพัฒนา
   - การพัฒนาการเมือง  การปกครอง  การบริหาร  สังคม
   - การพัฒนาสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณี  และวัฒนธรรม
   วัตถุประสงค์
   - ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์สืบสานศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น
   - รักษาไว้ซึ่งกิจกรรมอันดีงามทางศาสนา   ขนบธรรมเนียมประเพณี  และรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตแบบช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
   - อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
    เป้าหมาย
   - ยุวชน  เยาวชน  และประชาชนมีความรัก  เคารพ  และนับถือผู้อาวุโสในชุมชน
   - ผู้ที่มีฝีมือในการทำงานด้านฝีมือต่างๆ ของท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเยาวชน
    แนวทางการพัฒนา
   - การพัฒนาส่งเสริม  สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญ  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา  การบริการ  และเทคโนโลยี
    วัตถุประสงค์
   - ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียนการสอน ในสถานศึกษา
   - ส่งเสริมด้านการศึกษาของเด็กเยาวชนที่กำลังศึกษาให้ได้ รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
   - ส่งเสริมให้เด็กอนุบาลสามขวบมีทัศนคติในการศึกษาที่ดี
   - สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน  ข้อมูลข่าวสาร  และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับแหล่งข้อมูล ข่าวสารชุมชน  และตามหอกระจายข่าวชุมชน
   - สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ในการศึกษาต่อในระดับต่างๆ
    เป้าหมาย
   - เด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชน
   - กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  ข้าราชการพนักงาน อบต.  และกลุ่มผู้นำชุมชนต่างๆ
   - เด็กอนุบาลสามขวบประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล
    แนวทางการพัฒนา
   - พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาในชุมชนเพื่อเพิ่มศ ักยภาพของชุมชน
   - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและสนับสนุนท ุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   - โครงการนันทนาการในเทศกาลสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน
   - ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน
   วัตถุประสงค์
   - มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
   - มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบทฤษฏีใหม่แ ละการเกษตรแบบผสมผสาน
   - ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ สารเคมี
   เป้าหมาย
   - กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเกษตรกรทำนา  ทำสวน  ทำไร่  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ต้องการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
   - สร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   - พื้นที่ที่ทำการเกษตรในชุมชน
   
แนวทางการพัฒนา
   - ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเดิมเพื่อการต่อยอด  และพัฒนาให้เป็นกลุ่มที่มั่นคง  และส่งเสริมกลุ่มอาชีพใหม่เพื่อการสร้างอาชีพเสริมรายได้
   - ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน  เพื่อการเพิ่มธาตุอาหารในดินและรักษาหน้าดิน
   - จัดศึกษาดูงานฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพ
   - ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อกำหนดราคาผลผลิต
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   วัตถุประสงค์
   - มุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกและสนองต่อคว ามต้องการในเรื่องคมนาคม
   - สร้างเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับตำบลที่มีเข ตติดต ่อกันและเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในทุกเส้นทางเพื่อการรองรับการข ยายตัวของชุมชน
   - มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเพื่อการสัญจรไปมา  และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
   เป้าหมาย
   - สร้างเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรในชุมชน
   - สร้างเส้นทางการคมนาคมในหมู่บ้าน  และเส้นทางที่ติดต่อกับตำบลอื่น
   - รักษาความสงบและดูแลให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนในชุมชน
   แนวทางการพัฒนา
   - ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  ปรับปรุงถนนลูกรัง  สร้างถนนคสล./ ถนนลาดยาง  ในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้านและตำบลเพื่อรองรับการพัฒนาท้องถิ่น
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
   วัตถุประสงค์

   - ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขชุมชน  และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน
   - รณรงค์ดูแลสุขอนามัยชุมชน  และส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีของประชาชนในชุมชน
   - รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยฉีดพ่นยา  และใส่ทรายอะเบท  รวมถึงให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน  และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
   - ให้การบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
   เป้าหมาย
   - ประชาชนทุกหมู่บ้านไม่มีโรคไข้เลือดออก
   - ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง
   - ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง
   แนวทางการพัฒนา
   - สนับสนุนยาฉีดพ่น , ทรายอะเบท
   - รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
   - รณรงค์การรักษาสุขภาพ

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กค.-10at 13:55
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.