ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      อำนาจหน้าที่
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักงานปลัด ] 
      

ส่วนสำนักงานปลัด

        มีภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ
        1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานสารบรรณ
             - งานตรวจสอบภายใน
             - งานบริหารงานบุคคล
             - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
             - งานประชาสัมพันธ์
            - งานอาคารสถานที่
            - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
             - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
             - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
             - รายงานการประชุมสภา อบต.
             - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
             - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
             - งานอำนวยการและประสานราชการ
             - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
             - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
             - งานข้อมูลเลือกตั้ง
             - งานชุมชนสัมพันธ์
             - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
             - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธาร ณะ
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 
       2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานนโยบายและแผนพัฒนา
             - งานวิชาการ
             - งานงบประมาณ
             - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
             - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
             - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
             - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
             - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
             - งานประสานโครงการฝึกอบรม
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
      3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานกฎหมายและคดี
             - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
             - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
             - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
             - งานระเบียบการคลัง
             - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
             - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
             - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
             - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
      4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานอำนวยการ
             - งานป้องกันสาธารณภัย
            - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
            - งานกู้ภัย
             - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
             - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
       5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
            - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
             - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
             - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
             - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
        6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
             - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
             - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
             - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
             - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
             - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
        7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานสวัสดิการสังคม
             - งานสังคมสงเคราะห์
             - งานพัฒนาชุมชน
             - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
             - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
             - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
             - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กค.-10at 11:49
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.