ข้อมูลทั่วไป
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      อำนาจหน้าที่
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ วิสัยทัศน์ ] 
      

       วิสัยทัศน์
     ภายในปี  2555 – 2559  ตำบลปากโทกจะพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจ  การศึกษา  และคมนาคม  ให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน  โดยมี                   ตำบลปากโทกเข ้มแข็ง    มีแหล่ง
วัฒนธรรม    น้อมนำการศึกษา         & nbsp;         อ าชีพก้าวหน้า 
 คมนาคมสะดวกสบาย     พลานามัยสมบูรณ ์
   
พันธกิจการพัฒนา
    
ตำบลปากโทกเข้มแข็ง 

   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ    -  
ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย ู่หัว  คือ 
พอประมาณ    ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว    -  มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนและ ประชาชน  ด้านการเมือง             
  การปกครอง การพัฒนาชุมชน    -  ส่งเสริมอบรมทัศนศึกษาดูงานด้านการ
บริหารงานชุมชน  การวางแผนการพัฒนาและการนำเสนอ    โครงการให้กับผู้นำ
ชุมชน    -  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่  การดำรงชีวิต  การ
วางแผนครอบครัว และมีความรับผิดชอบต่อสังคม    -  ในการจัดทำโครงการที่จะ
พัฒนาในชุมชนให้ประชาชนจัดทำประชาคมในหม ู่บ้านกันเองโดยการ เสนอและคัด
เลือกจากความจำเป็นและความต ้องการของประชาชนโดยไม่ได้มีการชี้นำของ
องค์การ บริหารส่ว นตำบลปากโทก     -  ในการจัดดำเนินการในแต่ละโครงการมี
การประชาสัมพันธ์ติดประกาศตา มส่วนราชการทุกโครงการและจัดให้มีการการบริหารใน
รูปแบบคณะกรรมก ารโดยคัดเลือกมาจากหมู่บ้านมาจากหมู่บ้านเข้าร่วมด้วยทุกโครงกา
ร และ สามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นใน ด้านของการ
ดำเนิน งานในเรื่องของเอกสาร  ในเรื่องของงบประมาณ  ฯลฯ    -   หลังการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นโครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการและ มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลของโครงการในการดำเนินการขององค ์การบริหารส่วนตำบลทุก
โครงการ
    มีแหล่ง
วัฒนธรรม
    -  ส่งเสริมอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ประเพณี  วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น        ;-  สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  เพื่อการสืบสานศิลป  วัฒนธรรม  ประเพณี  ของ
ท้องถิ่นให้อยู่สืบไป    -  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในชุมชนเพื่อการ
สร้างงานสร ้างรายได้ให้กับชุมชน
  
 น้อมนำการศึกษา 
    -  สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงานส่วนตำบล  เพื่อศึกษาต่อในระดับ
ต่างๆ      -  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสื่อการเรียนการสอนในสถาน
ศึกษา    -  มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้เรียนต่อในระด ับที่
สูงขึ้น     -  สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน  &nbs p; -  สนับสนุน
สื่อการเรียนรู้  ข้อมูลข่าวสาร  และ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับแหล่ง
ข้อมูล                     ข่าวสารชุมชน  และตามหอกระจายข่าว
ชุมชน
    อาชีพก้าวหน้า 
    -  พัฒนาระบบการถือครองที่ดิน สนับสนุนการ
แปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน  และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน    -  ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเพื่อการสร้างรายได้ในชุมชน    -  สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมเพื่อการต่อย
อดและการประกอบอาช ีพแบบยั่งยืน    -  ส่งเสริมการพัฒนาการประกอบอาชีพ
เช่น  การฝึกอบรม  ศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพ     -  สนับสนุนเมล็ด
พันธุ์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ    -  ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนใน
แนวทางใหม่โดยการพัฒนาคุณภาพการผลิต และเพิ่มผลผลิต    -  สนับสนุนการ
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้มีการใช้ประโยชน์อ ย่างคุ้มค่า
   
 คมนาคมสะดวกสบาย              
  
    - ถนนทุกสายอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
คมนาคมสะดวก      - เพื่อให้การติดต่อสื่อสารสะดวดสบาย                                     
   - ไฟฟ้าสาธารณะ / ครัวเรือน  สว่างไสวทุกหมู่บ้าน     - มีความปลอดภัย
ในการขับขี่พาหนะทุกประเภท
     
 พลานามัยสมบูรณ์
 
    -  
ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  &nbs p;  -   รณรงค์ ดูแล สุขอนามัย
ชุมชน และมีการส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปีของประชาชน 

    -   ผู้สูงอายุ  / ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง    
-   ป้องกัน / ควบคุม และกำจัด โรคระบาดพาหนะนำโรค


 


 


 


 


 


 


 


 


 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กค.-10at 11:11
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.