ข้อมูลทั่วไป
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      อำนาจหน้าที่
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไป ] 
      

         สภาพทั่วไป
                ตำบลปากโทก  เป็นตำบลหนึ่งใน  19  ตำบลของอำเภอเมืองพิษณุโลก  มีระยะห่างจากที่ว่าการ
อำเภอเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ  10  กิโลเมตร  มีทางหลวงหมายเลข  1086  พิษณุโลก - แควน้อย  และมีทางรถไฟสายเหนือผ่าน  มีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำน่านไหลมาจากอำเภอพรหมพิราม  และแม่น้ำแควน้อย  ไหลมาจากตำบลมะขามสูงผ่านหมู่ที่ 1  มาบรรจบกันที่หมู่ที่ 3  แล้วไหลผ่านหมู่ที่  4 ,5 ,6  สภาพพื้นที่ตำบลปากโทกเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ลาดเทจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด  13,305  ไร่ 
   ที่ตั้งตำบลปากโทก  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก  ประมาณ  10  กิโลเมตร
 ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ตำบลมะขามสูง
  ทิศใต้     ติดต่อกับ ตำบลหัวรอ
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลหัวรอ 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ       ตำบลจอมทอง 
   เนื้อที่
  พื้นที่ทั้งหมดของตำบลปากโทกมีเนื้อที่ทั้งหมด  21.29  ตารางกิโลเมตร (จำนวน 13,305  ไร่)


   ภูมิประเทศ
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย   ด้านตะวันออกของแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำน่าน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มลาดเทจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนบางส่วนเล็กน้อย 
   จำนวนหมู่บ้าน   ตำบลปากโทกแบ่งการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
  

หมู่ที่

รายชื่อผู้นำท้องถิ่น

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

1  บ้านไผ่ค่อม

นายอุเทน                  ภู่พันสาย

ผู้ใหญ่บ้าน

094-6341548

2  บ้านตูม

นางสาวนริศ           เกตุนิล

ผู้ใหญ่บ้าน

081-7276685

3  บ้านไผ่ค่อม

นางบรรจง               ศิริสุวรรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน

084-7747131

4  บ้านแสงดาว

นายบุญเชาว์          โพธิ์ปี

ผู้ใหญ่บ้าน

086-9367025

5  บ้านแสงดาว

นางสาวพิมพ์พร     หอมสะอาด

ผู้ใหญ่บ้าน

087-7323062

6  บ้านแสงดาว

นางบุญชู                  เฟื่องเหล็ก

ผู้ใหญ่บ้าน

089-7028125

7  บ้านคุ้งหม้อ

นายละมัย                 น้อยบัว

กำนันตำบลปากโทก

094-8926554

   ประชากร / ครัวเรือน

ตำบล / หมู่บ้าน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ครัวเรือนจำนวน/หลัง

ตำบลปากโทก

2,178

2,417

4,595

1,656

หมู่ 1

333

345

678

223

หมู่ 2

332

320

652

233

หมู่ 3

268

313

581

213

หมู่ 4

346

417

763

248

หมู่ 5

156

200

356

143

หมู่ 6

309

366

675

257

หมู่ 7

434

456

890

339

    ข้อมูลจาก   สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2551
     
 จำนวนครัวเรือน  1,656  ครัวเรือน
       ครัวเรือนเกษตร  407  ครัวเรือน
       เกษตรกร   1,009  คน
       พื้นที่ทำการเกษตร  8,123  ไร่
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   การคมนาคม
    - ถนนลาดยาง  พล.1086  พิษณุโลก –  แควน้อย
    - ถนนลาดยาง  พล.2036  บ้านแสงดาว –  คุ้งหม้อ ยาว 4.542 กม.
    - ถนนลาดยาง  พล.2090  บ้านคุ้งหม้อ –  เต็งหนาม ยาว 2.850 กม.
   การโทรคมนาคม
    - ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน (หมู่ 4)  1 แห่ง
    - สถานีเฝ้าฟังวิทยุ (หมู่ 7)   1  แห่ง
    - หอกระจายข่าว    4 แห่ง
    - โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ(ม.7)  1 แห่ง
   การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ ้า)
    - มีไฟฟ้าใช้จำนวน   7 หมู่บ้าน
   แหล่งน้ำธรรมชาติ
    - แม่น้ำน่าน     1 สาย
    - แม่น้ำแควน้อย    1 สาย
    - ห้วย ,หนอง ,คลอง ,บึง และอื่นๆ 5 แห่ง
   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    - บ่อน้ำตื้น    66 แห่ง
    - บ่อโยก    34 แห่ง
    - ประปา    8 แห่ง
    - คลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  2 แห่ง

    ด้านเศรษฐกิจ
   อาชีพ
        ใน 1 ครัวเรือนส่วนมากจะประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ โดยส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง  รับราชการ  ค้าขาย  และเกษตรกร
   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
     - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  3 แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง
     - โรงสีข้าว   1 แห่ง
     - ร้านขายของชำ   46 ร้าน

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กค.-10at 11:11
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.