ข้อมูลทั่วไป
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      อำนาจหน้าที่
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทางสังคม ] 
      

      ด้านสังคม
   การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  3 แห่ง
   - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง
   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด    3 แห่ง
   - โบสถ์    3 แห่ง
   สาธารณสุข
   - สถานีอนามัยประจำตำบล 1  แห่ง
   - อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
  
ด้านการเมือง  การบริหาร
    -  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก  ประกอบด้วย
    -  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก  
    -  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
    -  พนักงาน / ลูกจ้าง /  องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก     &am p;nb sp;  
  ระดับการศึกษาของบุคลากร
    -  ปริญญาโท    2 คน
    -  ปริญญาตรี    6 คน
    -  อนุปริญญา ,ปวส. ,ปวช.  4 คน
    -  มัธยมศึกษา    4 คน
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ตำบลปากโทกมีแหล่งน้ำที่สำคัญดังนี้ 
  แม่น้ำ  ได้แก่  แม่น้ำแควน้อย  ไหลมาจากอำเภอวัดโบสถ์ผ่านหมู่ที่ 1 ตำบลปากโทก  บรรจบกับแม่น้ำน่านที่ไหลมาจากอำเภอพรหมพิรามบริเวณหมู่ที่& ;nbs p; 3 ,4 ,5  และมีระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  จากการที่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านจึงทำให้มีสถานีสูบน้ำด้วยพลัง งานไฟฟ้าจำนวน  2  สถานี 
  สถานีสูบน้ำบ้านไผ่ค่อม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บริการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรหมู่ที่  1 ,2 ,3 ,4  และ 7 ตำบลปากโทก  พื้นที่รับน้ำประมาณ  1,400  ไร่ 
   สถานีสูบน้ำบ้านแสงดาว   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บริการน้ำเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรหมู่ที่  2 ,3 ,4  และ  5 ตำบลปากโทก  พื้นที่รับน้ำประมาณ  1,400 ไร่ 
   คลองน้ำ
   -  คลองหอย  หมู่ที่ 1  กว้าง  20  เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก  3 เมตร พื้นที่การเกษตรรับน้ำ ประมาณ  200  ไร่
   -  คลองน้ำตูม  หมู่ที่ 2  กว้าง  60  เมตร ยาว 2,600  เมตร ลึก 3 เมตร พื้นที่การเกษตรรับน้ำ ประมาณ  100  ไร่
   -  คลองพุฒตาล  หมู่ที่ 2 ,7  กว้าง  8  เมตร  ยาว 2,400  เมตร  ลึก  3  เมตร  พื้นที่การเกษตรรับน้ำประมาณ     &am p;nb sp; 200  ไร่
   -  คลองหนองหญ้าม้า หมู่ที่  7  กว้าง  10  เมตร  ยาว  950  เมตร  ลึก  4 เมตร  พื้นที่การเกษตรรับน้ำประมาณ  100  ไร่
   -  คลองร้องทอง   หมู่ที่ 2,7  กว้าง 10  เมตร  ยาว  800 เมตร  ลึก  3 เมตร  พื้นที่การเกษตรรับน้ำประมาณ  100  ไร่       
   -  น้ำฝน   พื้นที่การเกษตรบางส่วนของตำบลปากโทก อาศัยน้ำฝน  ปริมาณน้ำฝน  ประมาณ     1,306.85 มิลลิเมตร /ปี  การกระจายของฝนจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  และจะตกมากในช่วงเดือน   สิงหาคม  -  ตุลาคม  และจะลดลงในเดือนพฤศจิกายน   

  ข้อมูลอื่น ๆ
   มวลชนจัดตั้ง
   - ลูกเสือชาวบ้าน    300 คน
   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 101 คน
   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   89  คน
   - กลุ่มผู้สูงอายุ    361 คน
   - กลุ่มสตรี 7 กลุ่ม   345 คน


 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กค.-10at 11:10
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.