ข้อมูลทั่วไป
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      อำนาจหน้าที่
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ มะละกอ มหัศจรรย์ผลไม้ไทยใกล้ตัว ] 

สมัยเด็ก ๆ มีคำถามอะไรเอ่ยถามกันว่า "อะไรเอ่ย ใบหยัก ๆ ลูกรักเต็มคอ?" คำตอบก็คือมะละกอนั่นเอง แต่ถ้าเมื่อมีคนตอบได้ คนถามมักจะโวยวายว่าถ้าเธอรู้แล้ว เธอตอบทำไม? อ้าว…แล้วกัน แล้วถามทำไมถ้าไม่ให้ตอบ กติกาแบบเด็กๆ นึกแล้ว ก็ขำเพราะว่าคนถามนั้นก็ไม่ใช่ใคร แม่อบเชยนี่เองค่ะ

มะละกอเป็นผลไม้ที่คุ้นเคยกันมานานมาก โดยเฉพาะแม่อบเชยมีชีวิตสัมพันธ์ กับมะละกอเรื่อยมา นับแต่แรกเกิดเลยเชียวค่ะ แม่เล่าว่า แม่เจ็บท้องจะคลอดตอนยาย กำลังจะทำส้มตำ ยายเลยต้องเก็บครกเข้าครัว พาแม่ไปโรงพยาบาล อดได้กินส้มตำ
กันทั้งแม่ทั้งลูก แม่เสียดายมาก เกือบจะตั้งชื่อให้ว่า "แม่มะละกอ" เพื่อเป็นอนุสรณ์ เหตุการณ์มารคอหอยคราวนั้นแล้วเชียว แต่มีหลายคนทักท้วง เพราะภาษาแถวบ้านแม่อบเชยสำหรับคำว่ามะละกอนั้น เสียงมันไม่ชวนพิสมัยนัก โตเป็นสาวมาคงไม่เข้าท่าแม้หน้าตาจะสะสวย ก็ไม่น่าจะมีชายใดมาแล เดชะบุญแท้…แม่อบเชยจึงปลอดภัยจากการมีชื่อว่า "นางสาวหมากหุ่ง" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

มะละกอเป็นพืชล้มลุกที่ไม่ชอบน้ำเอาเสียเลย ปลูกใกล้น้ำเมื่อไหร่ โค่นลงมาได้ตั้งแต่ยังแต่ยังไม่โตทันที ดังนั้นจึงเจริญเติบโตได้ดีในแถบอีสานบ้านข้อยที่น้ำน้อยอยู่เส มอ มะละกอเป็นชื่อในทะเบียนบ้านพืชภาคกลางค่ะ ส่วนชื่อเล่นก็ต่างกันไปตามภูมิภาค เช่น บักหุ่ง หรือหมากหุ่ง ก็เอิ้นกันตามสำเนียงอีสาน ส่วนบักก้วยเต๊ดก็เป็นคำที่เปิ้นอู้กันในภาษาคำเมืองน่ะเจ๊า ส่วนลอกอก็แหลงในปักษ์ใต้ค่ะ ซึ่งทุกชื่อล้วนแล้วแต่หมายถึงผลไม้สีเขียว ลูกยาวรี หรืออาจจะป้อมๆ ก็มี สามารถนำมาแปลงร่างเป็นอาหารได้สารพัดชนิดนั่นเอง และที่นิยมกันอย่างสุดยอดชนิดมอบครกมอบสากทองคำกันเป็นรางวัลก็ คือ "ส้มตำ" นั่นเอง และหากปล่อยลูกเขียวๆนั้นเอาไว้ให้เหลืองและแดงก็จะกลายเป็นผลไ ม้ที่ได้ชื่อว่าอร่อยและมีคุณค่าราคาไม่แพงอีกอย่างด้วย

มะละกอเป็นพันธุ์ไม้ที่หากจะเรียกว่างามก็งามอย่างมีคุณค่า เพราะว่ามีประโยชน์ตั้งแต่โคนยันปลายใบ กระทั่งน้ำยางที่กรีดออกมาก็ยังมีคุณค่าต่อการช่วยย่อยอาหารประ เภทเนื้อได้ด้วย ใบมะละกอสดใช้ตำพอกแผลรักษาได้ทั้งแผลสดแผลเปื่อยและแมลงสัตว์ก ัดต่อย หากนำใบไปย่างไฟก็สามารถนำมาประคบรักษาอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้ อได้ หรือนำใบไปต้มเพื่อดื่มขับปัสสาวะ ส่วนรากนั้นใช้ต้มดื่มขับประจำเดือนได้ และเมล็ดก็ใช้ต้มดื่มขับพยาธิ ยางดิบใช้ทาแก้พิษตะขาบและน้ำคั้นจากผลดิบก็ยังบำรุงน้ำนมสำหรั บแม่ลูกอ่อนได้อย่างดีนะคะ ส่วนยอดอ่อนเขียวๆ และเนื้อมะกอทั้งดิบและสุกนั้น มีความเป็นฮีโร่อยู่ในสงครามมะเร็งอย่างยิ่ง เพราะมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งแอนติออกซิแดนท์ ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวก่อมะเร็งได้อย่างเยี่ยมยอดชน ิดที่หากสงครามมะเร็งสงบลง ย่อมได้เหรียญกล้าหาญแน่นอน นอกจากเนื้อมะละกอสุกนั้นจะรับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพภายในได้แ ล้ว เนื้อฉ่ำๆ เหลือง ๆ แดง ๆ นั้นยังบดแล้วทาบำรุงผิวให้สดใส ก็ได้อีกต่างหากนะคะ

เมื่อรู้ถึงคุณค่าของมะละกอตั้งแต่รากจรดใบอย่างนี้แล้ว มาปลูกมะละกอกินมะละกอกันดีกว่านะคะ เพื่อจะได้ "งามนอกงามใน" สุขภาพดีไป สวยไป หล่อไปในเวลาเดียวกัน หากรู้ว่าเป็นมะละกอแล้วดีไปร้อยแปดประการอย่างนี้ แม่อบเชยยอมชื่อว่า แม่มะละกอก็ดีหรอกนะคะ และหากใครสนใจอาหารที่ประกอบจากมะละกอ โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ เพราะแม่อบเชยจะมาชวนกันขุดคุ้ยตำนาน "ปาปาย่าป๊อกป๊อก" กันค่ะ ว่าแล้วก็น้ำลายสอ ใครจะไปร่วมชิมเตรียมล้างท้องเสียตั้งแต่อาทิตย์นี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าแม่อบเชยไม่ชวนไม่ได้นะเจ้าคะ

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 16-ตค.-13at 10:12

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 10/15/2014 1:39:18 PM ] อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
 [ 10/15/2014 1:37:04 PM ] สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 [ 10/16/2013 10:12:32 AM ] มะละกอ มหัศจรรย์ผลไม้ไทยใกล้ตัว
 [ 10/7/2013 9:07:58 AM ] ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตาย
 [ 10/7/2013 9:01:59 AM ] วันนี้คุณกินข้าวเช้าหรือยัง
 [ 10/4/2013 2:52:01 PM ] สุขภาพดีวันนี้อยู่ที่ลงมือทำ
 [ 10/4/2013 10:14:25 AM ] ที่มาของอาการปวดหลัง
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.