ข้อมูลทั่วไป
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      อำนาจหน้าที่
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      ข่าวประชาสัมพันธ์
      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลผู้บริหาร
      โครงสร้างหน่วยงาน
      ประวัติ อบต.ปากโทก
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ข้อมูลผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
      ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
      รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
      คู่มือประชาชน (กพร)
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ร่วมแสดงผลงานวิชาการ ประจำปี2560
      เกียรติบัตรรับรองว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดีมาก ขนาดเล็ก ประจำปี2549
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2559
      โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2554
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขนาดเล็ก ประจำปี2550
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพประจำปี2556
      โล่รางัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2556
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2550
      โล่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ระดับดีเด่น ประจำปี2556
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกเป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมถนนเด็กเดินณวันที่5มี.ค.2554
      เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกในการส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน.ดีเด่นณวันที่19ส.ค.2553
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล เป็นผู้อุทิศตนและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒธรรม ณวันที่ึ7ก.พ.2554
      เกียรติบัตรนายชินนะ คชนิล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี2553
      เกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากโทกผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (ด้านทันตกรรม)
      รางวัลที่ภาคภูมิใจ
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สุขภาพดีวันนี้อยู่ที่ลงมือทำ ] 


       เรื่องสุขภาพได้รับความสนใจจากคนทั่วไปมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยชราที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ อันนี้ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ หรือวัยรุ่น หนุ่มสาว ไม่ว่าหญิงหรือชาย ก็หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ภูมิคุ้มกันโรคก็ลดน้อยลงทุกวัน หากมัวแต่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่ใส่ใจสุขภาพเลย คุณจะล้มป่วยได้ง่ายๆ มีอาการปวดหลัง เหนื่อยง่าย และหากไม่รีบรักษาอาการเจ็บป่วยนั้น พร้อมหาข้ออ้างต่างๆนานา ไม่มีเวลาบ้างหล่ะ ต้องทำงานหาเงินบ้างแหละ สารพัดข้ออ้างคุณสามารถอ้างเรื่องไม่ดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่คุณป่วยหนักอจจะสายเกินไปแล้วก็ได้

      ทั้งที่จริงแล้วการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากมายหรือต้ องใช้เงินเยอะแยะอะไร เพียงขอให้คุณมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุภาพ การดูแลนั้นก็สามารถทำได้เป็นกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่ต้องปลีก เวลาไปเพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นแต่อย่างไร การดูแลสุขภาพนั้น มีพื้นฐานง่ายๆที่คุณต้องทำความเข้าใจ ซึ่งไม่ยากเลย เพราะมันคือสิ่งที่คุณทำ คุณ เป็นอยู่ทุกๆวันอยู่แล้ว นั่นคือ

      อาหาร ถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตคนเรา เรากินอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ ดังนั้นไม่ต้องใช้เวลา ไม่ต้องเปลืองเวลาเลย เพราะเราต้องกินอยู่แล้ว การมีสุขภาพดีนั้นเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง แต่เราก็ต้องเลือกกิน เลือกรับเอาอาหารที่มีประโยชน์อย่างพอดี กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารมัน แป้ง หวาน หรือแคลลอรี่สูงๆ นั้นก็กินน้อยๆ เลือกกินผัก และวิตามินจะได้ช่วยเรื่องขับถ่ายได้ด้วย

      ออกกำลังกาย สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายนั้นวิธีที่ช่วยให้สามา รถทำได้ก็คือ ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว เดิน หรือวิ่งบ้างก็ถือว่าได้ออกกำลังกายแล้ว เวลาที่คุณไปขึ้นรถไฟฟ้าแทนที่จะขึ้นบันไดเลื่อนก็เดินขึ้นบันไ ดแทน ทีทำงานก็สามารถทำได้เช่น เดินลงไปกินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารด้านล่าง แทนที่จะให้แม่บ้านซื้อมาให้กินที่ออฟฟิต เป็นต้น เป็นการออกกำลังได้เช่นกันโดยไม่เปลืองเวลาเลย

      พักผ่อน อย่าทำงานหนักเกินไป นอนหลับพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย 6ชั่วโมงสำหรับคนทำงาน การนอนช่วยให้คุณได้พักผ่อน ได้คลายความตรึงเครียด จากกิจกรรม ชีวิตประจำวัน หรือการงานของคุณ ทุกคนต้องนอนอยู่แล้ว แต่ต้องนอนให้พอ
เพียงเท่านี้ ทำแค่นี้จริงๆ สุขภาพร่างกาย ของคุณก็จะดีได้ไม่ยากเลย แต่หากคุณคิดว่าอยากสุขภาพดียิ่งขึ้น แข็งแรงยิ่งขึ้น การหาอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีขายมารับประทานเพิ่มเติมในส่วนสาร อาหารบางอย่างที่ไม่สามารถหารับประทานได้จากอาหารที่เรากินอยู่ ประจำ เช่น น้ำมันตับปลา วิตามินบางอย่างชนิด หรืออาหารเสริมสุขภาพอื่นๆ อันนั้นก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามใดๆ หากคุณพอจะมีและหาได้ หรือการออกกำลังกายที่หากคุณอยากจะไปเข้าสถานบริการห้องออกกำลั งหรือ Fitness นั่นก็ได้ ก็ยิ่งจะดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 04-ตค.-13at 14:52

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 10/15/2014 1:39:18 PM ] อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
 [ 10/15/2014 1:37:04 PM ] สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 [ 10/16/2013 10:12:32 AM ] มะละกอ มหัศจรรย์ผลไม้ไทยใกล้ตัว
 [ 10/7/2013 9:07:58 AM ] ยิ่งนอนดึก ยิ่งเร่งวันตาย
 [ 10/7/2013 9:01:59 AM ] วันนี้คุณกินข้าวเช้าหรือยัง
 [ 10/4/2013 2:52:01 PM ] สุขภาพดีวันนี้อยู่ที่ลงมือทำ
 [ 10/4/2013 10:14:25 AM ] ที่มาของอาการปวดหลัง
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
76 หมู่ 5 ตำบลปากโทก
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
มือถือ 088-2814161 โทร: 0-55335524 แฟกซ์: 0-55335524 ต่อ 203 Email :
Copyright 2013. paktok.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.